GDPR

Personuppgiftspolicy för sClinic

Personlig integritet
sClinic tar hänsyn till och har respekt för våra kunders personliga integritet. I detta policydokument beskrivs hur sClinic samlar in och behandlar personuppgifter samt dina rättigheter kring hanteringen av dina personliga uppgifter. sClinic är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar i samband med konsultation och/eller behandling följer gällande lagstiftning. sClinic använder ett digitalt dokumentationsprogram och ansvarar för att skydda din personliga information för otillåten åtkomst.

Dataskyddsförordning – GDPR
sClinic följer dataskyddsförordningen/GDPR och är ansvarig för att personuppgiftspolicyn följs. För sClinic är din personliga integritet mycket viktig och du ska känna dig trygg med hur dina uppgifter lagras.

Vilka uppgifter behövs och varför sparas de?
sClinic samlar via BokaDirekt in följande personuppgifter: Namn, personnummer, telefonnummer, e-post-adress och betalningsuppgifter i samband med att du bokar en behandling. För information om BokaDirekt´s personuppgiftspolicy hänvisar sClinic till deras kundtjänst.
Personuppgifterna lagras i sClinic´s kundregister under 10 år efter att kundförhållandet avslutats. Vid direkta önskemål från dig som kund kan uppgifterna raderas tidigare och kundförhållandet anses då som avslutat. I samband med behandling lagras överförs och lagras dina personliga uppgifter i det digitala journalprogrammet utifrån gällande lagstiftning kring patientdata.

Uppgifterna sparas för att kunna behandla din bokning och om sClinic behöver komma i kontakt med dig exempelvis vid uppföljningar eller ändring av bokad tid. Ditt mobilnummer används för att skicka bokningsbekräftelser och påminnelser om bokade tider.

Utlämnande av personuppgifter
Är det nödvändigt kan sClinic vara skyldig att på begäran, i enlighet med aktuell lagstiftning, lämna ut dina uppgifter lämna ut till myndigheter som exempelvis Polismyndigheten eller Skatteverket.

Hos sClinic är det endast aktuell behandlare som har tillgång till din journal och dina personuppgifter. Journalen lagras hos leverantören av journalprogrammet. De har sekretess och ingen rätt att använda din information. Inga uppgifter lämnas till land utanför Sverige eller EU/EES.

Patientdatalagen
sClinic har skyldighet att föra journal utifrån patientdatalagen och vi följer Socialstyrelsens allmänna råd i samband med journalhantering. Vid behandling och/eller konsultation fyller du i och skriver under en digital hälsodeklaration som sparas i din journal. sClinic samlar in information om din hälsa för att kunna bedöma och ta ställning till om önskad behandling är lämplig/kan genomföras. Det som efterfrågas är sjukdomar (då- och nutid), läkemedel, allergi/överkänslighet, tidigare behandlingar. Du informeras också om eventuella biverkningar och komplikationer i samband med/efter behandling och får skriva under ett digitalt samtyckesforumlär. I samband med konsultationen ges information om och råd kring vad du behöver ta hänsyn till före/efter behandling. Du uppmanas att alltid kontakta sClinic omgående vid frågor inför eller efter en behandling.

I journalen dokumenterar den som utför behandlingen vilken behandling som avses, hur behandlingen utförts, vilken produkt och mängd samt eventuell kompletterande information. Inför och efter behandlingen tas bilder som lagras i journalen. Journalen sparas enligt Patientdatalagen 3kap 17§ i 10 år efter sista anteckning. Väljer du att inte dela dina uppgifter kan det innebära att en behandling inte kan genomföras. I vissa fall kan information från annan vårdgivare behövas för att en behandling ska kunna genomföras. Du måste då godkänna detta via separat avtal.


Foto
Inför och efter behandlingen tas foton som ett led i en kvalitetssäkrad dokumentation och de lagras i din journal. Bilder kan komma att avidentifieras och användas av sClinic. I samband att du samtycker till behandling får du skriva under ett särskilt dokument där du godkänner eller avböjer att bilder på dig används av sClinic för marknadsföring och att kunna visa vilka behandlingar som finns på kliniken. Detta samtycke kan när som helst dras tillbaka.

Sociala medier
De uppgifter och meddelanden som lämnas till sClinic via sociala medier används och sparas endast i det aktuella forumet. Detta för att kunna styrka kontakten och den kommunikation som förts med kliniken i en särskild fråga. Om du taggar sClinic i en bild tolkas det som samtycke och sClinic kan komma att visa informationen i vår profil. Vid begäran tas informationen bort.

Betalning
Vi sparar betalningsinformation för att kunna bokföra inkommande betalningar enligt Bokföringslagen 7kap 2§. Dessa uppgifter måste sparas i 7 kalenderår.  Hos sClinic kan du som kund välja att betala med Swish, PG eller faktura via externt företag (Klarna finans). För att kunna hantera fakturan behöver sClinic lämna uppgifter till Klarna finans så att de kan hantera betalningen. Klarna finans kan kräva ytterligare upplysningar för att betalningen ska kunna genomföras. För information om Klarna finans personuppgiftspolicy hänvisar sClinic till deras kundtjänst.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att veta vilken information som sparats och korrigera eventuella fel eller inaktuell information. På begäran kan du få en kopia på de personuppgifter som finns lagrade, både kundinformation och journal och hur de inhämtats. Vid synpunkter på innehållet eller invändningar kring dokumentation gör sClinic en enskild bedömning om något ska korrigeras. Det görs alltid en journalanteckning om du önskar.

Anser du att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt av sClinic har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Om du på något sätt tagit skada av att dina personliga uppgifter ska ha hanterats lagbrytande kan du begära ersättning. Det kan finnas juridiska förpliktelser som innebär att dina personuppgifter inte får spärras, raderas eller lämnas ut. Exempel på sådana är: Patientdatalagen, hälso-sjukvårdslagstiftning, Bokförings- arkiv- och skattelagar. Är det så att du önskar få uppgifter raderade kan de komma att gallras och lagras utifrån aktuell lagstiftning.

Har du frågor om dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta sClinic via